Acordul de utilizator

Acordul de utilizator

Termeni

1.1. Sistemul Studii.md (în continuare denumit „Sistem”) - complexul hardware-software, instalat în centrul de date al Administrației, care este destinat suportului tehnic al Serviciilor Sistemului.


1.2. Administrația - Societatea cu Răspundere Limitată „SIMPALS DEV, cod fiscal 1012600037747, cu sediul la adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Neculce, 5 /et. 2. Despre schimbarea informațiilor despre Administrație, sau despre schimbarea persoanei care acționează în numele sau de partea Administrației (de exemplu, în cazul transmiterii unor terțe a drepturilor și obligațiunilor de a furniza servicii și / sau de a întreține Sistemul), Administrația va informa Utilizatorii prin modificarea prezentului Acord și / sau a Anexelor acestuia.


1.3. Conectarea la Sistem - oferirea de către Administrație către Utilizatori a accesului Autorizat la partea de client a site-ului Sistemului (interfața web) prin intermediul Internetului. Link-ul de conectare la site-ul Web al Sistemului: www.studii.md.  


1.4. Utilizatorul Sistemului - persoana fizică care și-a înregistrat Profilul în Sistem cu un cod de invitație, urmat de atribuirea unui Nume de utilizator (Login) și a unui parole, și care a acceptat termenii acestui Acord din numele propriu, sau din numele său cu acordul părintelui / tutorelui legal, și / sau a reprezentantului legal al acestuia.


1.5. Profilul - contul Utilizatorului, care conține un set de informații cu caracter personal despre acesta și un set de drepturi referitoare la Accesul autorizat al acestuia la Serviciile Sistemului. Sistemul dispune de următoarele profiluri: Elev, Profesor, Părinte.


1.6. Login-ul și parola de invitație - numele de Utilizator (login) generate automat și individual de către Sistem, care permit înregistrarea în sistem și primul acces Autorizat.


1.7. Numele de utilizator (login-ul) - consecutivitatea de caractere, care identifică în mod unic fiecare Utilizator individual, printre alți utilizatori ai Sistemului.


1.8. Parola - consecutivitatea de caractere cunoscute numai de Utilizator, stocată într-o formă codată în Sistem și utilizată împreună cu Numele de Utilizator (login) pentru Autentificarea Utilizatorului în Sistem.


1.9. Autentificare - autorizarea eligibilității accesului de la distanță al Utilizatorului la Sistem, realizat prin utilizarea Numelui de Utilizator (login) și a Parolei.


1.10. Accesul autorizat – accesul cu condiția Autentificării cu succes.


1.11. Servicii (cu plată și gratuite) - produse și servicii furnizate Utilizatorului în cadrul funcționării Sistemului, în scopul realizării funcțiilor și utilizării rezultatelor funcționării Sistemului în conformitate cu prezentul Acord. Procedura și condițiile de prestare a serviciilor cu plată se stabilesc prin Acordul privind prestarea serviciilor cu plată și / sau prin acordurile separate pentru furnizarea unor servicii specifice.


1.12. Serviciul „Școala“ - volumul funcțiilor interconectate ale Sistemului, care oferă suportul electronic și menținerea procesului educațional și instrumentele rețelelor sociale, care permit crearea unui spațiu intern de informare și educație similar cu cel al instituții specifice. Acesta este oferit gratuit de către Administrație și nu depinde de achiziționarea de către Utilizator a oricăror servicii cu plată.


1.13. Administratorul Școlii – persoana fizică, care este profesor într-o instituție concretă și primul Utilizator al Școlii din Sistem, cu drepturi exclusive de a administra Școala și de a introduce (edita) informații.


1.14. Instituție - instituție publică sau privată de învățământ din Republica Moldova (școală, liceu, colegiu, universitate, academie, institut, etc.), care indiferent de forma sa organizatorică și juridică, are ca obiectiv principal activitatea educațională.


1.15. Informația - datele introduse în Sistem de către angajații Administrației, inclusiv, dar nu numai, prin formularele statisticilor aprobate și/sau raportate, care se introduc în scopul funcționării complete a suportului electronic, al menținerii procesului de învățământ și al creării spațiului informațional și educațional al unei Instituții specifice.


1.16. Acordul – textul prezentului Acord dintre Utilizator și Administrație, care conține toate condițiile necesare și esențiale de acordare de către Administrație a accesului la Sistem, toate condițiile de utilizare a Sistemului de către Utilizator, oportunitățile și condițiile puse la dispoziția Utilizatorului pentru a putea beneficia de Serviciile de bază ale Sistemului, restricțiile, condițiile de suspendare și încetare a utilizării de către Utilizator a Sistemului și a principalelor servicii furnizate de către acesta, responsabilitatea ambelor părți, alte relații ale părților legate de utilizarea sistemului. Respectarea condițiilor menționate în prezentul Acord este condiția prealabilă pentru utilizarea Sistemului de către Utilizator, și pentru beneficierea de către acesta de toate serviciile Sistemului.


1.17. Serviciul suport tehnic - serviciul Administrației, care oferă servicii de consultanță pentru Utilizatorii Sistemului dintr-o anumită instituție, cu privire la modul de lucru în Sistem, precum și cu privire la rezolvarea operațională a erorilor din Sistem, în cazul apariției acestora.

Dispoziții generale

2.1. Prezentul Acord se aplică tuturor Utilizatorilor Sistemului, indiferent de scopul utilizării acestuia, și reprezintă o ofertă publică în conformitate cu Art. 1029 din Codul civil al Republicii Moldova. Acordul Utilizatorului este valabil din momentul autentificării  acestuia cu Numele de Utilizator și Parola de invitație și după fiecare acces ulterior la Sistem. Apăsarea butonului „Înregistrare" subînțelege acordul complet și necondiționat al Utilizatorului cu acest Acord (acceptarea ofertei) în conformitate cu art. 1035 din Codul civil al Republicii Moldova. În caz de dezacord cu Acordul Utilizatorului, acesta este obligat să înceteze vizualizarea sau utilizarea serviciilor Sistemului, precum și să șteargă orice materiale introduse de el în Sistem.


2.2. Versiunea curentă a Acordului de Utilizare este permanent disponibilă la adresa URL: http://studii.md/info/user-agreement/ Administrația își rezervă dreptul de a modifica sau de a completa în orice moment acest Acord de Utilizare, fără anunțarea în prealabil a Utilizatorului. Utilizatorul trebuie să monitorizeze singur modificările din acest Acord și să se familiarizeze cu versiunea curentă a Acordului de Utilizare. Continuarea utilizării Sistemului de către Utilizator după efectuarea modificărilor și / sau a adăugărilor în acest Acord, presupune acordul Utilizatorului cu modificările și / sau adăugările efectuate.


2.3. Serviciile cu plată oferite la cererea Utilizatorului pe o bază rambursabilă de către Administrație, în special posibilitățile suplimentare speciale ale Sistemul, se reglementează de Regulamentul și procedura de prestare a serviciilor cu plată, precum și de acordurile separate. Serviciile cu plată nu reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea Utilizatorului în Sistem și sunt furnizate doar la cererea acestuia.

Regulile de acces la Sistem

3.1. Utilizatorul își înregistrează Profilul în Sistem cu Numele de Utilizator și Parola individuală primită de la angajații Instituției, în special de la Administratorul Școlii.


3.2. În timpul înregistrării, Utilizatorul este obligat să verifice corectitudinea datelor: numele, prenumele și patronimicul, data nașterii și sexul. În cazul unor erori sau a unor inconsecvențe a datelor, Utilizatorul trebuie să se adreseze Administratorului Școlii după finalizarea înregistrării, sau Serviciului de asistență tehnică la adresa de e-mail: support@studii.md. Restul informațiilor personale sunt furnizate de către Utilizator la dorință, în timpul utilizării Serviciilor Sistemului.


3.3. În timpul înregistrării, Utilizatorul introduce singur Numele de Utilizator (login) și Parola selectată, care va fi păstrată în Sistem într-o formă codată. În cazul pierderii parolei, Utilizatorul trebuie să treacă procedura de restabilire a Parolei de pe site, sau să contacteze  Administratorul Școlii.


3.4. Conectarea la Sistem este furnizată Utilizatorului prin accesul autorizat la partea clientului de pe site-ul Sistemului (interfața web) prin intermediul Internetului. Utilizatorul este pe deplin responsabil de securitatea Numelui de Utilizator (login) și a Parolei selectate, în special de lipsa accesului la acestea a altor terțe părți. Toate acțiunile din Sistem, efectuate în cadrul Profilului Utilizatorului, sunt considerate a fi comise de Utilizator.


3.5. Utilizatorul se obligă să utilizeze Sistemul numai în scopuri personale, necomerciale, în conformitate cu acest Acord de Utilizare.


3.6. Utilizatorul poate fi exclus din Școală de către Administratorul Școlii. Procedura de excludere din Școală subînțelege și ștergerea drepturilor de acces al Utilizatorului la Școala dintr-o anumită instituție. Utilizatorul poate fi exclus din Școală în următoarele cazuri:


• La sfârșitul perioadei de pregătire a Utilizatorului din cadrul instituției;

• Excluderea utilizatorului din instituție;

• Transferul Utilizatorului în altă Instituție.


3.7. Ștergerea Profilului Utilizatorului din Sistem poate fi efectuată numai de către Administrație, după adresarea personală a Utilizatorului și dacă există motive concrete de ștergere.


3.8. Toate reclamațiile, cererile, întrebările și orice altă corespondență trebuie transmise Administrației prin e-mail: info@studii.md.  

Reguli de interacțiune între Executor și Utilizator

4.1. Serviciile Sistemului sunt elaborate în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020", în conformitate cu Decretul Guvernului nr. 944 din 14.11.2014, privind aprobarea Strategiei „Educația 2020" pentru dezvoltarea educației pentru anii 2014-2020. Toate materialele de instruire îndeplinesc cerințele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. În același timp, Administrația nu garantează că Sistemul va satisface cerințele și dorințele Utilizatorului.


4.2. Administrația se angajează să ofere Utilizatorilor acces 24/24 la serviciile Sistemului prin intermediul Internetului, inclusiv și la mijloacele electronice de suport și mentenanță a procesului de învățământ, pentru a introduce și a vizualiza Informații, asigurându-le, în același timp, nivelul necesar de securitate și efectuarea întreruperilor pentru întreținerea tehnică pe o durată totală de cel mult 96 de ore pe parcursul unui an calendaristic. Administrația are dreptul să implice terțe părți pentru furnizarea oricăror Servicii fără notificarea sau acordul Utilizatorului.


4.3. Administrația se angajează să ofere Utilizatorilor posibilitatea de a aplica orice set de Servicii de Sistem în cadrul Profilului acestora și de a folosi orice materiale din Sistem prin orice metode, care nu contrazic legislația Republicii Moldova și prezentul Acord de Utilizare. Utilizarea efectivă a oricărui Serviciu de Sistem de către Utilizator (inclusiv serviciile cu plată, cu condiția depozitării fondurilor), presupune încheierea contractului și a acordului cu Utilizatorul în ceea ce privește un Serviciu concret, cu condițiile și în modul stabilit de prezentul Acord și / sau de acordurile specifice cu privire la utilizarea unui anumit serviciu.


4.4. Administrația nu poartă răspunderea în cazul unor pierderi financiare directe sau indirecte ale Utilizatorilor, apărute în urma defecțiunilor temporare ale Sistemului din următoarele motive: din cauza lucrărilor tehnice planificate sau neplanificate, defecțiunilor tehnice ale furnizorilor de Internet, rețelelor de calculatoare, serverelor, precum și din cauza acțiunilor ilegale ale terțelor părți, acțiunilor intenționate sau neintenționate (inclusiv neglijente) ale Utilizatorului și / sau în caz de forță majoră. În același timp, Administrația își asumă obligația să depună eforturile maxime pentru a restabili funcționalitatea Sistemului în cel mai scurt timp posibil.


4.5. Administrația în nici un caz nu va purta răspundere pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terțe părți, dacă o astfel de încălcare a apărut în urma creării, încărcării, postării, copierii sau modificării informațiilor, documentelor sau imaginilor din Sistem de către Utilizatorul Sistemului.


4.6. Înregistrarea pe site este personală. Crearea mai multor Profiluri de către o singură persoană este egală cu înregistrarea unui grup de persoane sau a unei organizații, și poate deveni cauza blocării complete a tuturor profilurilor create (înregistrate) de către acea persoană.


4.7. În momentul înregistrării, Utilizatorul primește informații de acces (login și parolă) la Sistem și își asumă responsabilitatea deplină pentru securitatea acestora, inclusiv pentru respectarea tuturor măsurilor de asigurare a securității login-ului și a parolei, precum și pentru toate acțiunile efectuate cu utilizarea datelor de conectare a Utilizatorului.


4.8. În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului Acord, precum și a furnizării serviciilor către Utilizator prin intermediul Site-ului, Administrația procesează datele personale ale Utilizatorului și ale minorului, al cărui părinte sau reprezentant legal este Utilizatorul. Principiile, procedura și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabilite de Administrație în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.


4.9. În scopul îndeplinirii obligațiunilor în temeiul prezentului Acord, acordul Utilizatorului reprezintă executarea de către acesta a acțiunilor, care permit neechivoc determinarea manifestării voinței sale, precum și punerea în aplicare a acțiunilor de încheiere, inclusiv, dar fără a se limita la apăsarea butonului „Înregistrare".


4.10. Înregistrându-se în Sistem, efectuând acțiunile concludente prevăzute în alin. 4.9. și introducând date pe site, Utilizatorul își asumă acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrație și / sau de o terță parte, la prelucrarea acestor date cu caracter personal, care sunt încredințate Administrației numai în scopurile menționate în alineatul 4.13. al prezentului Acord de Utilizare, la reflectarea datelor personale în Profil, precum și cu faptul că datele personale reflectate în Profil vor fi considerate publice.


4.11. Utilizatorul minor, care se înregistrează în Sistem, trebuie să asigure Administrația că el are acordul scris al reprezentantului său legal pentru prelucrarea datelor sale personale de pe Site, precum și pentru faptul că informațiile sale personale din Profil vor fi considerate publice.


4.12. Prin înregistrarea în Sistem, efectuarea acțiunilor concludente specificate în alin. 4.9., prin plasarea datelor pe site, Utilizatorul minor își exprimă acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrație și / sau de o terță parte, căreia îi este încredințată prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrație numai în scopurile specificate în al. 4.13. al prezentului Acord de Utilizare, cu reflectarea datelor personale în Profil, precum și cu faptul că datele personale reflectate în Profil vor fi considerate publice, și asigură Administrația că el are acordul scris al reprezentantului său legal, care permite prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site și considerarea publică a datelor personale din Profil.


4.13. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale Utilizatorilor minori, părinților și / sau reprezentanților legali, reprezintă furnizarea de către Administrație și / sau terțele părți a serviciilor, ceea ce va permite utilizarea Serviciilor Site-ului, realizarea campaniilor publicitare, prestarea publicității orientate, efectuarea de cercetări statistice și analiza datelor statistice obținute, precum și efectuarea altor acțiuni descrise în Acord și în secțiunile relevante ale Site-ului.


4.14. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează de către Administrație, din momentul înregistrării Profilului Utilizatorului și în termen de trei luni de la data ștergerii acestui profil.


4.15. Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația are dreptul să  efectueze următoarele acțiuni în legătură cu datele sale personale în procesul de prelucrare a acestora: colectarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, utilizarea, distrugerea și alte acțiuni necesare pentru executarea Acordului și pentru furnizarea de Servicii ale Site-ului.


4.16. Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația are dreptul să transfere în prealabil datele cu caracter personal către terțe părți în scopul colectării și analizei statisticilor.


4.17. Administrația poate permite unor terțe părți, inclusiv editurilor și rețelelor de anunțuri, să afișeze reclame pe Site. Unele dintre aceste terțe părți pot posta fișiere cookies pe computerul Utilizatorului, pentru a identifica computerul specificat de fiecare dată când îi trimit Utilizatorului o publicitate online. Acest lucru le permite să înțeleagă unde Utilizatorul a văzut publicitatea lor și să afișeze anunțuri interesante pentru acesta. În același timp, nu se realizează transferul datelor cu caracter  personal ale Utilizatorilor către părțile terțe indicate. Dacă utilizatorul nu dorește ca informațiile să fie accesibile unor terțe părți, el are dreptul să interzică colectarea datelor prin modificarea setărilor de pe computerul său.


4.18. Utilizatorul este de acord cu faptul că datele indicate de acesta în timpul înregistrării (inclusiv, dar fără a se limita la e-mail, numărul de telefon, etc.), din momentul confirmării și introducerii acestora în Sistem, vor fi incluse automat în sistemul Buletinului informativ al Sistemului de Administrație. De asemeni, Administrația are dreptul de a trimite anunțuri publicitare și alte informații la aceste date de contact. Utilizatorul are dreptul să schimbe în orice moment setările pentru primirea notificărilor din partea Sistemului în cabinetul personal.


4.19. Utilizatorul își asumă acordul să anunțe imediat Administrația despre orice încălcare a securității, legată de accesul la Sistem, efectuată utilizând loginul și parola Utilizatorului, fără acordul acestuia. Administrația nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale unei încălcări a securității, inclusiv pentru pierderea sau coruperea datelor personale, rezultate în urma accesului autorizat al terților părți la Sistem, utilizând loginul și parola Utilizatorului. 


4.20. Administrația oferă mijloace automate pentru recuperarea parolei. În același timp, ea își rezervă dreptul de a limita utilizarea acestor resurse, precum și de a suspenda temporar sau complet activitatea lor. Administrația nu este responsabilă de pierderea informațiilor pentru acces la Sistem, comisă din vina Utilizatorului, precum și de orice consecințe, care pot apărea în urma acestora.


4.21. Utilizatorul este de acord cu dreptul Administrației de a interzice utilizarea anumitor loginuri și de a bloca accesul la Sistem cu utilizarea acestora.


4.22. Utilizatorul este de acord să respecte capitolul 5 și 6 din prezentul Acord. De asemenea, este de acord că Administrația are dreptul să limiteze accesul Utilizatorului la Sistem, din cauza  încălcării cerințelor menționate în capitolele 5 și 6 ale Acordului, fără vreo notificare în prealabil.

Reguli de publicare a informațiilor protejate de legile privind proprietatea intelectuală

5.1. Toate materialele puse la dispoziția Utilizatorilor pe Site de către Sistem, inclusiv imagini, coduri de programare, logo-uri, grafică, sunet - sunt obiecte cu drepturi exclusive și sunt protejate în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind proprietatea intelectuală.


5.2. În timpul utilizării Site-ului este interzisă încărcarea, transmiterea între utilizatori, modificarea sau plasarea informațiilor, datelor sau a imaginilor, care încalcă drepturile exclusive ale unor terțe părți, în special drepturile de autor și drepturile conexe, precum și drepturile exclusive asupra unei invenții, model de utilitate, design industrial sau marcă comercială.


5.3. Utilizatorul poartă răspundere în cazul încălcării de către acesta a drepturilor intelectuale ale terților, în special a drepturilor de autor și a celor conexe, precum și a drepturilor exclusive asupra invențiilor, modelelor de utilitate, designului industrial sau a mărcilor comerciale.


5.4. Utilizatorul are dreptul să publice pe paginile Site-ului numai acele comentarii (inclusiv fotografia de profil, comentariile text și fotografiile care se aplică), care nu sunt interzise prin lege și / sau de drepturile părților terțe. În cazul în care o astfel de lucrare este protejată de un drept de autor, sau îl include, Utilizatorul garantează că are dreptul de a o utiliza. Prin publicarea acestor obiecte, Utilizatorul oferă Administrației dreptul de a le utiliza fără restricții prin intermediul copierii, distribuirii, traducerii, folosirii și afișării publice, difuzării prin mesaje radio sau prin cablu, transformându-le în informații publice.


5.5. Administrația își rezervă dreptul de a bloca orice informație introdusă de Utilizator, care încalcă drepturile intelectuale și / sau exclusive ale terților, inclusiv drepturile de autor și cele legate de acestea, la cererea titularului acestui drept sau fără ea.


5.6. De asemenea, Administrația propune autorilor și titularilor de drepturi să-și publice lucrările pentru uz necomercial în scopuri științifice și educaționale, în baza acordului de Licență. Persoanele care doresc să-și posteze invențiile, ne pot contacta la adresa de e-mail: info@studii.md pentru mai multe informații despre termenii acordului de Licență și procedura de încheiere a acestuia.

Utilizarea interzisă a Sistemului

Utilizatorului i se interzice:
6.1. Încărcarea, postarea, transferul cu ajutorul software-ului de pe site,  și / sau prin orice altă metodă de publicare a textelor, programelor, imaginilor, sau materialelor, care promovează activitățile teroriste sau incită la ură etnică, rasială sau religioasă, precum și cele care promovează violența sau moartea, care conțin descrierea sau imaginea sub orice formă a actelor de violență asupra minorilor, inclusiv orice formă de pornografie.


6.2. Încărcarea, postarea, transferul cu ajutorul software-ului de pe site,  și / sau prin orice altă metodă de publicare a textelor, programelor, imaginilor, sau materialelor, care conțin materiale și informații obscene, care promovează sub orice formă activitățile ilegale, inclusiv jocurile de noroc și vânzarea ilegală de arme sau droguri.


6.3. Comiterea sau permiterea comiterii actelor criminale sau distructive, urmărite în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

6.4. Încărcarea, stocarea, utilizarea sau transmiterea oricărei informații de publicitate, de descrierea a schemelor frauduloase, de marketing în rețea (MLM), a sistemelor de câștiguri pe Internet și așa mai departe.

6.5. Să se prezinte drept o altă persoană, sau drept un reprezentant al unei organizației și / sau comunități și, de asemenea, să ducă în eroare pe alți Utilizatori.


6.6. Colectarea și stocarea datelor despre alți Utilizatori, în afara Sistemului, în mod manual sau automat.


6.7. Împiedicarea sub orice fel a funcționării Sistemului, inclusiv crearea, distribuția și utilizarea programelor de calculator sau a altor informații computerizate, destinate distrugerii neautorizate, blocării, modificării, copierii informațiilor computerizate, sau neutralizării surselor de protecție a datelor computerizate, precum și a celor destinate întreruperii, distrugerii sau limitării funcționalității a oricărui echipament sau program de telecomunicații sau de calculator (viruși), în scopul implementării accesului neautorizat, precum și a numerelor de serie a produselor comerciale de software și a programelor pentru generarea acestora, loginuri, parole și alte mijloace, pentru obținerea accesului neautorizat la Serviciile cu plată ale Sistemului, precum și plasarea link-urilor despre informațiile menționate mai sus.


6.8. Prin utilizarea sistemului, Utilizatorul este de acord să nu încalce securitatea informațiilor sistemului, și anume, se angajează să nu efectueze următoarele acțiuni:
să nu încerce să verifice vulnerabilitatea sistemului de securitate al Sistemului, să încalce procedurile de înregistrare și autorizare a Sistemului;să nu încerce să creeze perturbări în utilizarea Sistemului de către alți Utilizatori, inclusiv prin răspândirea virușilor de calculator, coruperea datelor, postarea informațiilor care se repetă, transmiterea unei cantități mari de e-mailuri si / sau de cereri către Sistem, în scopul defectării intenționate a serverului site-ului, și restul acțiunilor de acest gen, care depășesc utilizarea normală a sistemului și care sunt capabile să ducă în mod deliberat sau neglijent la încetarea activității acestuia;să nu trimită Utilizatorilor Sistemului materiale pentru primirea cărora nu și-au dat acordul, „spam", scrisori sau reclame fără permisiunea Administrației;să nu emită sau să falsifice nici un antet al pachetului TCP / IP sau parte a antetului, în nici un e-mail sau material postat în Sistem;să nu utilizeze sau să încerce să utilizeze orice software sau procedură de navigare sau de căutare în Sistem, în afară de motorul de căutare încorporat în Sistem, și browser-ele tradiționale (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome și altele).

Moderarea

7.1. Administrația își rezervă dreptul de a modera toate materialele publicate în Sistem de către Utilizatori, adică să monitorizeze conținutul și calitatea acestora și, dacă este necesar, să le șteargă sau să le mute fără preîntâmpinarea Utilizatorilor și fără explicarea motivelor. Administrația nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele acțiunilor comise în cadrul procedurii moderării.

7.2. Utilizatorul este de acord cu dreptul Administrației de a restricționa sau bloca accesul la Sistem, sau de a lua alte măsuri împotriva Utilizatorilor, care încalcă termenii Acordului, fie legislația în vigoare, sau drepturile unor terțe părți protejate prin lege, în cazul unei plângeri motivate, venite din partea acestora. Natura acestor măsuri, inclusiv durata și nivelul restricției accesului, în acest caz, se definește de către Administrație, conform propriei discreții, și poate fi aplicată fără nici o notificare prealabilă a Utilizatorului. Administrația va notifica Administratorul Școlii despre blocarea accesului la Sistem a Utilizatorului în cauză și despre natura încălcărilor comise de acesta. Restricționarea sau blocarea profilului elevului nu împiedică Administratorul să informeze Școala și părinții și / sau reprezentanții legali ai Utilizatorului despre faptele comise de către acesta.


7.3. În cazul încălcării condițiilor Acordului de Utilizare, Administrația are dreptul să ia măsurile necesare pentru a proteja aceste condiții și interesele sale, indiferent de perioada comiterii acestor încălcări. Astfel, lipsa acțiunilor din partea Administrației în cazul încălcărilor condițiilor Acordului de Utilizare de către utilizatori, nu privează Administrația de dreptul de a întreprinde mai târziu măsurile necesare pentru a-și proteja interesele și nu înseamnă refuzul Administrației de a-și exercita drepturile, în cazul comiterii unor astfel de încălcări pe viitor.

7.4. Faptul că Administrația are dreptul la moderare, nu o obligă să controleze toate materialele introduse de către Utilizatori în Sistem, publicate sau transmise prin intermediul serviciilor Sistemului. Moderarea se realizează în volumele stabilite de Administrație.

Dispoziții finale

8.1. Administrația își rezervă dreptul de a suspenda sau bloca accesul la Sistem fără nici o avertizare prealabilă, sau de a lua alte măsuri împotriva Utilizatorului, care a încălcat termenii din capitolul 5 și 6 ale prezentului Acord. În plus, în cazul încălcării acestui Acord de Utilizare de către Utilizator, Administrația se angajează să asiste în mod activ reprezentanții agențiilor de aplicare a legii în colectarea și furnizarea informațiilor despre Utilizatorul, care a încălcat acest Acord de Utilizare, precum și legislația Republicii Moldova.


8.2. În funcție de natura materialelor sau de specificul serviciilor Sistemului, Administrația poate impune condiții speciale pentru înregistrarea și accesul la astfel de materiale și servicii, inclusiv restricții de vârstă.


8.3. Prin înregistrarea în Sistem, Utilizatorul confirmă acordul necondiționat cu toate prevederilor Acordului, precum și cu respectarea tuturor condițiilor reflectate în formele de înregistrare, care sunt necesare pentru înregistrarea cu succes.


8.4. În timpul înregistrării, Utilizatorul primește informațiile necesare (login și parolă), pentru a putea avea acces la Sistem, și își asumă toată responsabilitatea pentru securitatea acestora, inclusiv pentru respectarea tuturor măsurilor de asigurare a loginului și a Parolei, precum și a tuturor acțiunilor comise cu utilizarea acestora.

8.5. Utilizatorul este de acord cu obligația de a anunța imediat Administrația despre orice încălcare a securității, legată de accesul la Sistem, comisă cu utilizarea loginului și a parolei, fără știrea sau acordul acestuia. Administrația nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele încălcării securității, inclusiv pierderea sau coruperea datelor, rezultate din accesul autorizat al terților la Sistem, folosind loginul și parola Utilizatorului.

8.6. Litigiile între Administrație și Utilizatori se soluționează prin negocieri, iar în cazul imposibilității unei astfel de soluționări - prin mediere judiciară, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.


8.7. Relațiile părților în temeiul prezentului Acord sunt reglementate de legislația Republicii Moldova.